شکایت ورثه یک مجموعه هنری دوره نازی‌ها از دولت آلمان

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورثه صاحبان یک مجموعه ارزشمند هنری متعلق به دوره نازی‌ها، از دولت و یکی از موزه‌های آلمان که مجموعه در آن نگهداری می شود برای پس گرفتن آن به دادگاهی در شهر واشنگتن آمریکا شکایت برده‌اند. گزارش دیهیم بهزادی