صدراعظم آلمان می‌گوید قرنطینه‌‌ها شاید تا سه ماه دیگر در این کشور ادامه یابد

25 دی 1399