پایان نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ درآلمان

29 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست وزیران دارائی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ درآلمان در حالی پایان یافت که به رغم خواست کشور میزبان و زیر فشار آمریکا، موضوع حمایت از تجارت آزاد جهانی مسکوت گذاشته شد.تا این زمان کشورهای گروه ۲۰ از تجارت آزاد جهانی فارغ از انحصار حمایت می کردند و بدان پاینبد و متعهد بودند.