فيسبوک رسما اولين عرضه عمومی سهام خود را تقاضا کرد

17 بهمن 1390