فریدون شیبانی عضو شورای سردبیری کیهان ورزشی

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی بحث ورزشی بود همه زوایا بررسی می شدند و خواننده و اهالی ورزش مطالب کیهان ورزشی را بعنوان یک مرجع نگریسته به آن استناد می کردند.