بالتیمور یک سال پس از مرگ فردی گری

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامات بالتيمور موافقت کرده اند به خانواده فردی گری، جوان سياهپوستی که سال پيش هنگامی که در بازداشت پليس بود جان خود را از دست داد، ۶ ميليون و ۴ صد هزار دلار غرامت بپردازد. خبرنگار صدای آمريکا پس از يک سال از گذشت اين واقعه به يکی از محله های شهر بالتيمور رفته تا ببيند اکنون مردم نظرشان چيست.