فرارو: ایده های درخشان – یاندو جانگ

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یاندو جانگ یک قصه گوی معاصراست که با کند و کاو در امیدها، رویاها و علائق مردم عادی، مرز بین واقعیت و ایده‌آل را محو می‌کند. او در آثارش اشکال مختلف هنری را کنار هم می گذارد و با عکس ها و ویدیوهایش بینندگان را مسحور می‌کند.