فرارو: ایده های درخشان – تونی کرِگ

17 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کارهای تونی کرگ، مجسمه ساز بریتانیایی که سال هاست در آلمان زندگی و کار می کند، نوعی حس بی قراری و تمایل بی وقفه برای به چالش کشیدن مرزهای اشکال به چشم می خورد. او آزمونگر ایده ها و قالب های جدید است.