فرار مغزها

05 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

از آغاز انقلاب تا کنون موج مهاجرت ایرانیان به کشورهای اروپایی و آمریکایی تقریبا همیشه در عمل مورد استقبال رهبران ایران بوده، ولی به نظر می رسد بعد از قریب چهل سال سیاست جمهوری اسلامی تغییر یافته است. آیا این تغییر سیاست، نوعی تاکتیک و سیاست موضعی است یا خواستی واقعی و استراتژیک است؟