فرار مالیاتی در ایران

11 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما مالیات پرداخت میکنید؟ و پرداخت مالیات را ضروری می دانید؟ اگرنه چرا؟