فرانسويان گروگان در سوريه آزاد شدند

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چهار روزنامه نگار فرانسوی که از ده ماه پيش در سوريه به گروگان گرفته شده بودند، به فرانسه برگشتند. گفته می شود، اين افراد همگی در سلامت کامل به سر می برند و در يک پايگاه هوايی در حومۀ پاريس با استقبال رئيس جمهوری و وزير امور خارجه فرانسه به خانواده هايشان پيوستند. گزارش از پروانه هدايت.