تلاش دولت فرانسه برای مشخص کردن منابع مالی رسانه‌ها و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی

25 دی 1396