نظر مثبت فرانسویان نسبت به مسلمانان و کلیمیان

08 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال گذشته گروه پژوهشی پیو براساس یک نظرسنجی در اروپا نتیجه گیری کرد که اکثر فرانسوی ها به مسلمانان و کلیمیان نظر مثبت دارند.