مناظره نامزدهای جناح چپ فرانسه تحت تاثیر اتهام سوء استفاده مالی همسر یک نامزد

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزديک شدن به زمان برگزارى دور دوم انتخابات مقدماتى جناح چپ ميانه فرانسه براى تعيين نامزد نهايى اين جناح در انتخابات رياست جمهورى، بحث هاى انتخاباتى در اين كشور داغ تر مى شود. گزارش نيلوفر پورابراهيم