درخواست فرانسه برای کمک بریتانیا به وضعیت صدها پناهجو در مرز دو کشور

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه در نظر دارد از دولت بريتانيا بخواهد برای رسيدگی به وضعيت زندگی پناهجويان در شهر کاله، نزديکترين شهر به بريتانيا در شمال فرانسه بيشتر کمک کند. در حال حاضر صدها پناهجو در اردوگاه های موقت شهر کاله در وضعيت بسيار بدی به سر می برند.