چراغهای برج ایفل در همبستگی با قربانیان انفجار لبنان خاموش شد

16 مرداد 1399