مدیریت درست جنگلداری برای کمک به کاهش میزان گرسنگی در آینده

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار می رود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر برسد و تا آن زمان تقاضای برای مواد خوراکی دو برابر خواهد شد. تامین این تقاضا در آینده از نگرانی های امروز است بویژه که در حال حاضر نیز بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنه اند.