بررسی "شفافیت مالی تروریسم ایران" در مجلس نمایندگان آمریکا

17 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تا دقایقی دیگر جلسه ای تشکیل می دهد تا طرح پیشنهادیِ موسوم به قانون شفافیت مالیِ تروریسم ایران را بررسی کند و دربارهمراحل بعدی این طرح تصمیم بگیرد. گزارش شهلا آراسته