با غذایی که هدر می‌شود، می تواند هفتصد میلیون گرسنه جهان را سیر کرد

14 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، هر ساله بیش از سی درصد از مواد غذایی تولید شده، هدر می رود. این مقدار مواد غذایی که برابر با یک میلیارد و سه میلیون تُن مترمکعب مواد غذایی است، بیش از نیاز بیش از جمعیت هفتصد میلیونی گرسنگان جهان است