طوفان دریائی هرمین به فلوریدا رسید

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طوفان دریائی هرمین، که وزش بادهائی شدید و باران سنگین وجه مشخصه آن بود، سحرگاه امروز در بخش های ساحلی ایالت جنوبی فلوریدا به زمین رسید که وقوع سیل در بسیاری از شهر ها را به همراه داشت، ضمن اینکه ده ها هزار خانواده را هم در سر راه خود به ایالت های مجاور بی برق گذاشت.