رساندن نامه با قایق؛ سنتی ۱۴۴ساله در یک خانواده آمریکایی

14 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، سکونت در قایق و کشتی و حتی ایجاد کسب و کار در آنها رایج و رو به گسترش است. اما رساندن نامه ها و بسته های پستی به این شناورها وظیفه ای است که در صد و چهل و چهار سال گذشته برعهده یک خانواده بوده است.