تجربه استثنایی مهماندار اسرائیلی پیش از بازنشستگی؛ سفر به امارات و پرواز بر فراز عربستان سعودی

16 شهریور 1399