پذیرایی بانوی اول از نیروهای گارد ملی در شهر واشنگتن

06 بهمن 1399