آتش سوزی در یک کمپ دیگر پناهندگان در جزیره ساموس یونان

26 شهریور 1399