همسر یابی با استفاده از دی ان ای

05 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

يک سايت همسريابی به مراجعان کمک می کند از طريق آزمايش دی ان ای، نزديکترين شريک زندگی خود را بيابند. اين سايت معتقد است بدن انسان دارای ۱۱ ژن مختلف برای جذب جفت مورد نظر خود است.