دو سال از اعتراضات فرگوسن گذشت؛ سرفصلی در جنبش جان سیاهان اهمیت دارد

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوسال پیش بدنبال مرگ یک جوان سیاهپوست ۱۸ ساله غیر مسلح توسط یک پلیس سفید پوست تظاهرات و اغتشاش شهر فرگوسن در ایالت میسوری را تکان داد.