فضای کسب و کار در ایران و افزایش فساد در دستگاه های حکومتی

20 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در دوره لغو تحریم ها آماده رونق فعالیت های تولیدی و شکوفایی بیشتر است. در این مسیر فعالان اقتصادی داخل کشور و حتی سرمایه گذاران خارجی امیدوارند بدون روبرو شدن با موانع حاشیه ای مانند پرداخت رشوفعالیت خود را پیش ببرند.