مولاوردی: به چالش گرفتن ساختار زن ستیز حکومت

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و نامزد دریافت دکترای تاریخ – برلین: خانم مولاوردی با استفاده از قدرتی که در دولت بدست آورده برای به چالش گرفتن ساختار زن ستیز دولت و مجلس استفاده کرده؛ هرچند عمده برنامه هایش از جمله ممنوعیت ازدواج کودکان یا کاهش بیکاری زنان هنوز اجرایی نشده است.