روانشناسی ابزاری

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر فرهاد صبا – رئیس پیشین تلویزیون آموزشی ایران – سن دیه گو: تلویزیون آموزشی در زمان بنیانگذاری بیشتر روی روانشناسی ابزاری تاکید داشت حالا بیشتر روی روانشناسی مفهومی یا ذهنی تاکید می شود.