تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

از تابستان ۱۳۸۵ تا تابستان ۱۳۸۹ شورای امنیت سازمان ملل شش قطعنامه علیه ایران وضع کرد که چهار مورد آن همراه با تحریم بوده است. هدف همگی این تحریمها تعلیق همه برنامه های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، بازنگی در ساخت نیروگاه آب سنگین اراک و اجرای پروتکل الحاقی بوده است.گزارش فرهاد پولادی