تعلیق پیاپی تحریم ها

18 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهاد علوی – کارشناس تحریم های آمریکا علیه ایران: این توافق قراردادی درازمدت است که اجرای آن گام به گام بوده و سالها به درازا می کشد و رئیس جمهوری آمریکا اختیار آن را دارد در هر زمان تعلیق تحریم ها را ادامه دهد یا توافق را لغو کند.