کشورهای حوزه بالکان برای محدود کردن ورود پناهجویان توافق کردند

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ده کشور حوزه بالکان برای انجام اقدام های هماهنگ جهت کاهش ورود پناهجویان به این کشورها در وین به توافق رسیدند. یونان که به این نشست دعوت نشده بود امروز در اعتراض، سفیر این کشور در اتریش را فراخواند.گزارش نیلوفر پورابراهیم