احزاب دست راستی اروپا خواستار محدودیت در پذیرش پناهجویان سوری شدند

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از جمله تبعات حمله های تروريستی پاريس وخيم تر شدن موقعيت مهاجران سوری ست که در ماه های اخير برای گريز از کشور جنگزده خود بطور دست جمعی راه اروپا و آمريکا را در پيش گرفته اند. چند روز پيش معلوم شد که يکی از بمبگذاران انتحاری در پاريس پاسپورت سوری با خود داشته و يک ماه پيش وارد يونان شده بود.