دریای مدیترانه مرگبارترین کریدور مهاجرت در جهان

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با تلاش های جاری در سطح اروپا برای کنترل موج مهاجرت رئيس سازمان پزشکان بدون مرز در اسپانيا روز شنبه از اروپا خواست رويکرد خود را در ارتباط با مهاجرت تغيير دهد، او دريای مديترانه را يکی از مرگبارترين کريدورهای مهاجرت در جهان توصيف کرده است.