کشتی متعلق به پزشکان بدون مرز با صدها پناهجو در اسپانیا پهلو گرفت

27 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آک واريوس، کشتی متعلق به پزشکان بدون مرز که حامل ۶۳۰ پناهجوست، پس از يک هفته سفر صبح روز يکشنبه ۲۷ خرداد به اسپانيا رسيد. اين کشتی هفتۀ پيش این گروه از پناهجويان را از ساحل ليبی نجات داد و پس از خودداری ايتاليا و مالت از پذيرش اين افراد، آنها را به اسپانيا منتقل کرد.