کمیساریای عالی ملل متحد: رویکرد اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان تغییر کند

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از رهبران اتحادیه اروپا که خواهان توقف مهاجرت پناهجویان به این اتحادیه شده اند، انتقاد کرد.