شمار جانباختگان بر اثر کرونا در اروپا از مرز یک میلیون نفر گذشت؛ پنج کشور در صدر

29 فروردین 1400