گزارش بابک غفوری آذر از واکنش متحدان اروپایی آمریکا درباره خروج ایالات متحده از سوریه

29 آذر 1397