پس لرزه‌های اقتصادی برگزیت؛ شرکت خودروسازی نیسان کارخانه در بریتانیا را می‌بندد

16 بهمن 1397