حسن نائب‌هاشم: تحریم‌های اروپا بخاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران است

11 فروردین 1400