نصب سیم خاردار در مرز مجارستان برای پیشگیری از ورود مهاجران

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها مهاجر روز سه شنبه در پشت حصار سیم خارداری که مجارستان در مرز با صربستان ساخته است، تجمع کرده اند و از مقام های مجارستان می خواهند به آن ها اجازه ورود دهند.