جایزه نقدی برای کشورهایی که داوطلبانه حاضر به پذیرش پناهجویان هستند

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کميسيون اروپايی پيشنهاد کرده که به آن گروه از کشورهای عضو اتحاديه اروپا که داوطلبانه حاضر به پذيرفتن پناهجويانی شوند که از آبهای دريای مديترانه نجات پيدا کرده اند، جايزۀ نقدی پرداخت شود.