اتحادیه اروپا خواستار جلسه فوری برای مقابله با بحران مهاجرت شد

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تشکیل جلسه ویژه وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا طی دو هفته آینده شدند تا با بحران رو به افزایش مهاجرت در قاره اروپا مقابله کنند.