رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خواستار تشکیل جلسه اضطراری درباره بحران مهاجرت شد

09 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

لوکزامبورگ، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا از وزرای کشور ۲۸ عضو اتحاديه خواسته است برای رسيدگی به بحران بی سابقۀ مهاجرت در تاريخ اروپا تا دو هفتۀ آينده جلسه ای اضطراری تشکيل دهند. لوکزامبورگ می گويد، بحث محوری اين جلسه بازگرداندن مهاجران به کشورهايشان و چگونگی مبارزه با پديدۀ قاچاق انسان خواهد بود.