اسلوونی برای مهار سیل پناهجویان درخواست کمک کند

30 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسلووانی، که در روزهای اخیر به گذرگاه جدید پناهجویان برای ورود به اروپا تبدیل شده، برای مهار سیل مهاجران از اتحادیه اروپا نیروی کمکی پلیس درخواست کرده است. پلیس اتریش روز پنجشنبه ناگزیر از برچیدن موانع در یک مرکز اجتماع پناهجویان در مرز آن کشور با اسلووانی شد.