اتحادیه اروپا و مذاکرات خروج بریتانیا

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

مسأله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبران این اتحادیه را نگران کرده است که این فرایند ممکن است به فروپاشی اتحادیه منجر شود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا هواداران جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و کسانی را که دیگر کشورها را به این کار تشویق می کنند مورد انتقاد قرار داده است.