سازمان ملل از اروپایی ها خواست به پناهجویان سرگردان در دریای مدیترانه پناه دهند

23 مرداد 1398