برنامه دولت قبلی برای نابودی جنگل ها

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل کهرم – مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران – تهران: رئیس دولت دهم در سالهای آخرش می گفت برای عبور از بحران و تحریم ها باید به جنگل روآوریم و بهره برداری منابع در مناطق حفاظت شده طبیعی را گسترش دهیم.