دموکراتها با طرح تحریم های بیشتر ایران در کمیته مجلس نمایندگان آمریکا مخالفند

18 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه جمهوریخواهان کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی با هدف تحریمهای بیشتر ایران پیشنهاد کرده، اما دموکراتها ی عضو کمیته با آن مخالفت کرده اند. الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در کمیته به صدای آمریکا، دلیل مخالفت خود را می گوید: