آموزش هنر به ناتوانان ذهنی در پایتخت آمریکا

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکزی در واشگتن دی سی به ناتوانان ذهنی فعالیت های هنری چون نقاشی را آموزش می دهد با فروش آثارشان به آنها کمک می کند.